Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012


δεν ξέρω ακριβώς
τι λογιώ "διαστροφή" είν' ετούτη -καθώς λέγει και ο δάσκαλος -,
Παρασκευή βράδυ να κάνεις μάθημα Παλαιογραφίας,
εμένα πάντως γιά πολύ ωραία διαστροφή μου μοιάζει !προσπαθώ να το διαβάσω...

ο έτερος ύμνος της αγάπης !


κι άκου τώρα, μικρέμουμότσαρτ :

1 ΕΓΩ ἄνθος τοῦ πεδίου, κρίνον τῶν κοιλάδων.
2 ὡς κρίνον ἐν μέσῳ ἀκανθῶν, οὕτως ἡ πλησίον μου ἀνὰ μέσον τῶν θυγατέρων.
3 ὡς μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, οὕτως ἀδελφιδός μου ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν· ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ἐπεθύμησα καὶ ἐκάθισα, καὶ καρπὸς αὐτοῦ γλυκὺς ἐν λάρυγγί μου.
4 εἰσαγάγετέ με εἰς οἶκον τοῦ οἴνου, τάξατε ἐπ’ ἐμὲ ἀγάπην.
5 στηρίσατέ με ἐν μύροις, στοιβάσατέ με ἐν μήλοις, ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ.
6 εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήψεταί με.
7 ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, ἐν δυνάμεσι καὶ ἐν ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ, ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως οὗ θελήσῃ.
8 Φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου· ἰδοὺ οὗτος ἥκει πηδῶν ἐπὶ τὰ ὄρη, διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς βουνούς.
9 ὅμοιός ἐστιν ἀδελφιδός μου τῇ δορκάδι ἢ νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ τὰ ὄρη Βαιθήλ. ἰδοὺ οὗτος ὀπίσω τοῦ τοίχου ἡμῶν παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων, ἐκκύπτων διὰ τῶν δικτύων.
10 ἀποκρίνεται ἀδελφιδός μου, καὶ λέγει μοι· ἀνάστα, ἐλθὲ ἡ πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου, 11 ὅτι ἰδοὺ ὁ χειμὼν παρῆλθεν, ὁ ὑετὸς ἀπῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ,
12 τὰ ἄνθη ὤφθη ἐν τῇ γῇ, καιρὸς τῆς τομῆς ἔφθακε, φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠκούσθη ἐν τῇ γῇ ἡμῶν, 13 ἡ συκῆ ἐξήνεγκεν ὀλύνθους αὐτῆς, αἱ ἄμπελοι κυπρίζουσιν, ἔδωκαν ὀσμήν. ἀνάστα, ἐλθέ, ἡ πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου, καὶ ἐλθέ,
14 σὺ περιστερά μου, ἐν σκέπῃ τῆς πέτρας, ἐχόμενα τοῦ προτειχίσματος· δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου, καὶ ἀκούτισόν με τὴν φωνήν σου, ὅτι ἡ φωνή σου ἡδεῖα, καὶ ἡ ὄψις σου ὡραία.
15 πιάσατε ἡμῖν ἀλώπεκας μικροὺς ἀφανίζοντας ἀμπελῶνας, καὶ αἱ ἄμπελοι ἡμῶν κυπρίζουσιν.
16 ἀδελφιδός μου ἐμοί, κἀγὼ αὐτῷ, ὁ ποιμαίνων ἐν τοῖς κρίνοις,
17 ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί. ἀπόστρεψον, ὁμοιώθητι σύ, ἀδελφιδέ μου, τῷ δόρκωνι ἢ νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ ὄρη κοιλωμάτων.

και στην απλή :


1  ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΝΟΝ ΤΩΝ ΚΟΙΛΑΔΩΝ

2  ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΚΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΑΝΘΩΝ ΟΥΤΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

3  ΚΑΘΩΣ Η ΜΗΛΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΟΥΤΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΘΗΣΑ ΥΠ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΗΤΟ ΓΛΥΚΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΝ ΜΟΥ

4  ΜΕ ΕΦΕΡΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΠ ΕΜΕ Η ΑΓΑΠΗ

5  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΜΕ ΜΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΑ ΑΝΑΨΥΞΑΤΕ ΜΕ ΜΕ ΜΗΛΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΤΕΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΓΑΠΗΣ

6  Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΕΞΙΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΓΚΑΛΙΖΕΤΑΙ

7  ΣΑΣ ΟΡΚΙΖΩ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΟΡΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΛΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΝΑ ΜΗ ΕΞΕΓΕΙΡΗΤΕ ΜΗΔΕ ΝΑ ΕΞΥΠΝΗΣΗΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΜΟΥ ΕΩΣΟΥ ΘΕΛΗΣΗ

8  ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΟΥ ΙΔΟΥ ΑΥΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΗΔΩΝ ΕΠΙ ΤΑ ΟΡΗ ΣΚΙΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΛΟΦΟΥΣ

9  Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΔΟΡΚΑΔΑ Η ΜΕ ΣΚΥΜΝΟΝ ΕΛΑΦΟΥ ΙΔΟΥ ΙΣΤΑΤΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΗΜΩΝ ΚΥΤΤΑΖΕΙ ΕΞΩ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ

10  ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΣΗΚΩΘΗΤΙ ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΘΕ

11  ΔΙΟΤΙ ΙΔΟΥ Ο ΧΕΙΜΩΝ ΠΑΡΗΛΘΕΝ Η ΒΡΟΧΗ ΔΙΕΒΗ ΑΠΗΛΘΕ

12  ΤΑ ΑΝΘΗ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΓΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΡΥΓΟΝΟΣ ΗΚΟΥΣΘΗ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΗΜΩΝ

13  Η ΣΥΚΗ ΕΞΕΦΕΡΕ ΤΟΥΣ ΟΛΥΝΘΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΜΠΕΛΟΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΣΙΝ ΕΥΩΔΙΑΝ ΣΗΚΩΘΗΤΙ ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΘΕ

14  Ω ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΟΥ ΗΤΙΣ ΕΙΣΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΧΙΣΜΑΙΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΠΟΚΡΥΦΟΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ ΔΕΙΞΟΝ ΜΟΙ ΤΗΝ ΟΨΙΝ ΣΟΥ ΚΑΜΕ ΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΣΟΥ ΔΙΟΤΙ Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΨΙΣ ΣΟΥ ΩΡΑΙΑ

15  ΠΙΑΣΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΑΣ ΑΛΩΠΕΚΑΣ ΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΛΩΠΕΚΑΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΑΦΑΝΙΖΟΥΣΙ ΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΙ ΑΜΠΕΛΟΙ ΗΜΩΝ ΑΝΘΟΥΣΙΝ

16  Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΕΜΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΙΝΩΝ

17  ΕΩΣΟΥ ΠΝΕΥΣΗ Η ΑΥΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΓΩΣΙΝ ΑΙ ΣΚΙΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΓΙΝΟΥ ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΔΟΡΚΑΔΑ Η ΜΕ ΣΚΥΜΝΟΝ ΕΛΑΦΟΥ ΕΠΙ ΤΑ ΟΡΗ ΤΑ ΔΙΕΣΧΙΣΜΕΝΑ

τέλειο ; !

2 σχόλια:

marronblogger είπε...

Είναι υπέροχη η παλαιογραφία, ακόμη και την Παρασκευή το βράδυ. Φαντάζομαι ότι ο δάσκαλος είναι ο κ.Τσελίκας και είναι ένα από τα ζεστά -βγαλμένα μέσα από τα μεγάλα μάτια- αστεία του!! Να είσαι καλά που μου τα θύμισες...

foteini είπε...

@
είναι Δάσκαλος ...

ως ταπεινή, κι εγώ, δασκάλα,γνωρίζω τα χαρακτηριστικά...
εκτός από γνώστης,είναι εμψυχωτής.

και το αντικείμενο είναι εξαιρετικό !
μακάρι να μπορούσα να παρακολουθήσω την τριετία...

ίσως κάνω και λάθος, μα θαρρώ ότι ένας τρόπος προσωπικής αντίστασης στη μαυρίλα και στο αίσχος που συμβαίνει γύρω μας, είναι ο καθείς να γεμίζει την ψυχή και το μυαλό του με φως και με πράγματα όμορφα κι αληθινά...
να μην αφίσουμε να μας σπάσουν αυτοί το ηθικό...
ας είμαστε καλά -με όλα όσα συμβαίνουν- κι ας πηγαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους λίγο προς τα πάνω...

σε ευχαριστώ που πέρασες.
σε χαιρετώ :)